Post: President Biden nominates Joshua Hurwit as Idaho’s top federal prosecutor

The White House announced that President Joe Biden nominated Joshua D. Hurwit to serve as Idaho’s top federal prosecutor.